Polityka prywatności

      Informacje ogólne

Polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także regulacji krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

Danymi osobowymi (dane) są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i inne informacje umożliwiające identyfikację lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do danych osobowych zalicza się adres e-mail osoby fizycznej, jej numer telefonu, informacje biometryczne (np. odcisk palca, twarz), dane o lokalizacji, adres IP, informacje o opiece zdrowotnej, przekonania religijne, numer ubezpieczenia społecznego i stan cywilny.

Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez zespół Mr. Bear Poland Team. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki.

      Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest zespół Mr. Bear Poland Team oraz Stowarzyszenie Bears of Poland o danych podanych na tej stronie
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie na adres: e-mail: mrbearpoland@gmail.com
      Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy
 1. Przetwarzamy dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby w ramach zgłoszenia do wyborów Mr. Bear Poland w celu weryfikacji Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • numer dokumentu tożsamości,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • zdjęcia związane z wizerunkiem, twarzą.
 2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:
  • adres IP,
  • typ przeglądarki,
  • typ systemu operacyjnego,
  • rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie,
  • czas połączenia z serwisem,
  • inne związane z Twoim zachowaniem na stronie.
      W jaki sposób i na jakiej podstawie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach zgłoszenia do konkursu Mr. Bear Poland zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

 1. wypełnienie i podpisanie kwestionariusza zgłoszenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. prawnie uzasadniona ochrona interesów organizatorów Mr. Bear Poland, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organizatorach Mr. Bear Poland, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jaką uzyskaliśmy od Ciebie w kwestionariuszu zgłoszeniowym, zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO.
      W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z Tobą,
 • oraganizacji materiałów promocyjnych na wybory Mr. Bear Poland,
 • przedstawienie kandydata (Ciebie) w ramach wyborów Mr. Bear Poland,
 • oraganizacji materiałów promocyjnych wybory Mr. Bear Poland,
 • promocji wydarzenia Mr. Bear Poland,
 • promocji Stowarzyszenia Bears of Poland,
      Komu możemy udostępnić bądź powierzyć Twoje dane osobowe?

Przez odbiorcę danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Udostępnienie stanowi przekazanie danych osobowych odbiorcy danych, który sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.
Odbiorcą udostępnianych danych osobowych będą:

 1. Organizatorzy wyborów Mr. Bear Poland,
 2. Patroni medialni wyborów Mr. Bear Poland.
      Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

      Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

 1. w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo dostępu do treści swoich danych;
 3. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych – danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
 8. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   Urząd Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
   tel. 22 531 03 00
   fax. 22 531 03 01
   kancelaria@uodo.gov.pl

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji usługi.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej (mrbearpoland@gmail.com).

Organizatorzy wyborów Mr. Bear Poland w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzielą Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Przewiń do góry